Langs fylkesveg 119 (Larkollveien), på strekningen mellom Billmannsbakken (sør) og Støtvig hotell skal det planlegges tiltak for myke trafikanter. Ved planoppstart i 2016 ble det informert om at løsningen ville basere seg på alternativ 2B fra forprosjektet; ensidig fortau på vestsiden av fylkesvegen. Gjennom en konsekvensutredning vil dette alternativet i tillegg til et alternativ basert på gjeldende reguleringsplan bli utredet. Sistnevnte alternativ er også foreslått på vestsiden av fylkesvegen, men med deler av strekningen lagt vest for steingjerdene som gang- og sykkelveg. De to alternativene vil bli vurdert mot dagens situasjon, og vurderinger fra konsekvensutredningen vil ligge til grunn for hvilken løsning som velges på strekningen.