Planoppstart for prosjektet ble også varslet i april 2016. Dette er et nytt oppstartsvarsel for samme planområde og formål, med bakgrunn i at det i etterkant av forrige oppstartsvarsel ble avklart behov for konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet ble fastsatt i Rygge kommune 16. mai 2017.

Fylkesveg 119 Larkollveien går gjennom tettstedet Larkollen i Rygge kommune og er eneste veg til og fra stedet i retning Moss. Fra Støtvig hotell og nordover mangler det et tilbud til myke trafikanter.

På strekningen mellom Billmannsbakken (sør) og Støtvig hotell skal det planlegges tiltak for myke trafikanter. Ved planoppstart i 2016 ble det informert om at løsningen ville basere seg på alternativ 2B fra forprosjektet; ensidig fortau på vestsiden av fylkesvegen. Gjennom en konsekvensutredning vil dette alternativet i tillegg til et alternativ basert på gjeldende reguleringsplan bli utredet. Sistnevnte alternativ er også foreslått på vestsiden av fylkesvegen, men med deler av strekningen lagt vest for steingjerdene som gang- og sykkelveg. De to alternativene vil bli vurdert mot dagens situasjon, og vurderinger fra konsekvensutredningen vil ligge til grunn for hvilken løsning som velges på strekningen.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 25. august 2017. Send det skriftlig til:

Har du spørsmål, kan du også kontakte Statens vegvesen v/Ingrid Lien på tlf. 415 54 485, e-post ingrid.lien@vegvesen.no

Vi gjør oppmerksom på at innspill og merknader mottatt ved forrige oppstartsvarsel våren 2016, vil bli hensyntatt i det videre planarbeidet. Dersom du uttalte deg til forrige varsel og ikke har ytterligere innspill til planarbeidet, trenger du derfor ikke sende ny uttalelse.