Det var totalt seks firmaer som leverte tilbudet på ombygging av fv. 120 Jonas Lies gate på strekningen Adolph Tidemands gate - Brogata. Braathen landskapsentreprenør vant med lavest pris anbudskonkurransen.

Ny høystandard bussholdeplass

Oppdraget Braathen landskapsentreprenør har fått går ut på å bygge en høystandard bussholdeplass i fv. 120 Jonas Lies gate på strekningen Adolph Tidemands gate – Brogata. På denne strekningen skal det bli plass til tre leddbusser i hver retning. I tillegg skal Braathen landskapsentreprenør gjøre arbeider knyttet til kantstein, gatevarme i fortau, vann- og avløp, belysning samt felling og planting av trær.

Redusert fremkommelighet i byggetiden

Braathen landskapsentreprenør vil før jul starte ombyggingen av fv. 120 Jonas Lies gate. Ombyggingen skal være ferdig sommeren 2019. Fv. 120 Jonas Lies gate vil i anleggsperioden være åpen for trafikk, men trafikanter må i anleggsperioden regne med redusert fremkommelighet på strekningen.