Reguleringsplanen skal binde gang- og sykkelvegen på den gamle riksveg 120 i Moss kommune sammen med regulert gang- og sykkelveg på strekningen fv. 120 Rødsund bru-Augerød (vedtatt 11.12.2014) i Våler kommune. Denne utgjør i dag en manglende lenke i gang- og sykkelvegnettet mellom Mosseporten i Moss kommune og Augerød i Våler kommune.