Grunnundersøkelsene og registreringene gjøres som en forberedelse til en fremtidig utbedring av Storgata slik at strekningen mellom Parkalleen til og med bebyggelsen nord for Vestbygata blir universelt utformet med god overvannshåndtering. For å få dette til, er det behov for å masseutskifte torv som dagens veg er bygd på. Samtidig som Storgata utbedres, skal Skedsmo kommune bytte vann- og avløpsledninger på samme strekning.

Grunnundersøkelser

Grunnundersøkelsene vil gjennomføres i vegarealet i Storgata og vil kunne medføre noe redusert fremkommelighet for trafikantene på strekningen fra lyskrysset ved Parkalleen til og med bebyggelsen nord for Vestbygata. Grunnundersøkelsene vil starte i november og pågå til januar 2018.

Ulike typer registreringer

Det er ulike typer registreringer som skal gjennomføres. I de kommende ukene skal vår konsulent måle høyden på kjellere i området. Konsulenten vil ta kontakt med aktuelle huseiere for å avtale tid for gjennomføre disse målingene.

Nærmere byggestart vil det bli gjennomført bygningsbesiktigelser der vi registrerer tilstanden på grunnmurene nærmest vegen. Ettersom prosjektet ikke har fått bevilgninger for gjennomføring enda, er det uavklart når byggestart blir. Derfor vil Statens vegvesen komme tilbake med nærmere informasjon om når disse bygningsbesiktigelsene vil bli gjennomført.

Bidrar til en mer attraktiv gate

Formålet med utbedringen av Storgata mellom Parkalleen til og med bebyggelsen nord for Vestbygata er å få ei gate som er universelt utformet og en gang- og sykkelveg som ikke står under vann ved store nedbørsmengder. Ei universelt utformet gate med god overvannshåndtering, vil gjøre gata mer attraktiv å bruke. Dette vil bidra til at flere ønsker å sykle, gå og bruke kollektive transportmidler.