Gang- og sykkelvegen skal gi myke trafikanter en trafikksikker og trygg ferdsel langs gjeldende strekning. Stoppesteder for buss langs strekningen oppgraderes og blir universelt utformet.

Detaljreguleringsplanen er lagt ut

Merknader

Eventuelle uttalelser til planen sendes innen 12. mai 2016 til:

Uttalelser merkes med «Fv.128 Gsv, Slitu-Sekkelsten v/Lene Lima».

Detaljreguleringsplanen med innkomne uttalelser behandles av Askim kommune og Eidsberg kommune når offentlig ettersyn er avsluttet.

Kontaktperson i Statens vegvesen er Lene Lima: e-post: lene.lima@vegvesen.no tlf: 922 11 827 (tirs-fre).