Det skal etableres en ny rundkjøring i et eksisterende kryss, ny gang- og sykkelveg med bru over fv. 12 og nye busslommer på begge sider av vegen. Veg og gang- og sykkelveg skal tilpasses det eksisterende vegnettet.

Byggestart skjedde høsten 2018 og prosjektet skal være ferdig sommeren 2019.