Planen for strekningen er nå ferdig godkjent, og anleggsstart ventes tidlig høsten 2019.

Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for 2200 meter gang- og sykkelveg langs fylkesveg 130 Haldenveien fra Begby til Borge skole, inkludert utbedring av krysset mellom fv. 130 og Vardeveien.

Reguleringsplanen inkluderer bygging av ny fv. 130 utenom Borge gravlund. Det skal også legges til rette for en framtidig breddeutvidelse og kantforsterkning på strekningen.

Formålet er å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveger for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken, og legge til rette for en sikrere skoleveg.

Vinteren 2019 ble byggeplanene endelig godkjent av Fylkesmannen i Østfold, og Statens vegvesen har nå inngått kontrakt med Brødrene Ødegård Maskindrift AS om utførelsen av dette arbeidet. Entreprisesummen er på 56,8 millioner kroner, og anslått byggesum er rundt 87 millioner kroner. Byggestart ventes tidlig høsten 2019.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.