Formålet med planen er å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveger for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken, og legge til rette for en sikrere skoleveg. I tillegg inneholder forslaget en omlegging av fylkesvegen utenom Borge gravlund, samt utbedring av kryss med fylkesveg 532 Vardeveien/Grimstadveien.

Planområdet fv. 110 Begby-Borge

Strekningen er ca. 2200 m og er vist i illustrasjonen over.

Planforslaget

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 28. juni–5. september 2017:

Merknader

Uttalelser til reguleringsplanarbeidet sendes innen 5. september 2017 til:

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte planleggingsleder Einar D. Nilsen tlf. 951 59 688 e-post: einar.nilsen@vegvesen.no