Fylkesveg 1372 Oppegårdveien (Dalskleiva til Langhusveien), inngår i prosjektet "Trygging av skoleveger i Akershus". Rapporten synliggjør hvor det er behov for å bygge gang- og sykkelveger, fortau eller andre løsninger langs fylkesvegnettet i Akershus for å kunne tilby barn og unge en trygg og attraktiv skoleveg.

Strekningen følger fv. 1372 Oppegårdveien fra enden av eksisterende gang- og sykkelveg ved Dalsstubben i sør til krysset ved fv. 152 Langhusveien i nord, og er høyt prioritert i Ski kommune.

Statens vegvesen planlegger nytt fortau langs strekningen som vil koble til eksisterende gang- og sykkelveger ved Lillekleiva og Dalskleiva mot Langhusveien. Den nordligste delen av strekningen (Langhusveien til Lillekleiva) er mest brukt som skoleveg og vil bli prioritert for utbygging.