Prosjektet omfatter planlegging av ny fv. 152 på strekningen Måna-Gislerud i Frogn kommune. Vegen skal bli ny hovedatkomst til Drøbak fra Oslo. Hensikten med prosjektet er å skape et veganlegg som blir et trygt og effektiv førstevalg for atkomst til Drøbak fra rv. 23 Oslofjordforbindelsen (og E6 Vassum).

Trafikksikkerheten skal vesentlig forbedres for alle trafikantgrupper. Kollektivtrafikken skal sikres bedre fremkommelighet og tilgjengelighet.

Det er ikke bevilget midler til prosjektet.