Det skal etableres en sammenhengende separat gang- og sykkelveg langs fv. 152 mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

Reguleringsplan for denne strekningen ble vedtatt i kommunestyret i Ski 01.12.2010.  Planen omfatter 1200 meter gang- og sykkelveg, omlegging av avkjørsler og utbedring av kryss. Planen muliggjør en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Ski gjennom Langhus til Stenfelt ved gamle E6. 

Arbeidene utføres i to faser:

  1. Arbeidene over Langhus bru: Disse arbeidene ble ferdigstilt i september 2016.
  2. Strekningen fra Smedsrudveien og frem til Langhus bru hadde oppstart august 2018. Strekningen stod ferdig desember 2019. Det vil være mindre arbeider som må utføres våren 2020.