I begynnelsen av oktober skal omkjøringsveien ved Dalskleiva stå ferdig og tas i bruk og Langhusveien ved undergangen stenges. Det vil gå toveis trafikk på den midlertidige omkjøringsveien som skal være i bruk fram til og med januar 2019. Da skal arbeidet med undergangen ved Dalskleiva etter planen være ferdig.

Gående og syklende
Det skal tilrettelegges med et eget adskilt felt for gående og syklende i Fossveien. Det vil være skiltet trasé for gående og syklende langs omkjøringsveien.

Vi beklager de ulempene arbeidene medfører for beboere og trafikanter i området.

Arbeidet skjer i forbindelse med at Statens vegvesen bygger ny gang- og sykkelveg langs fv. 152 mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien, for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende.