Vegvesenet informerte om at den nye gang- og sykkelvegen vil være ca. 1200 meter lang. Det er i utgangspunktet planlagt en 3 meter bred gang-og sykkelveg som er skilt fra kjørebanen med en 3 meter bred rabatt. I tillegg vil det også sees på muligheten for en løsning med et 2 meter bredt fortau, slik at fotgjengere og syklister kan være adskilt. Hvilken løsning som blir valgt vil avhenge av størrelse på inngrep, økonomi og behov og helhet i prosjektet.

Utfordringer knyttet til gang- og sykkelveg
Det ble under møtet pekt på flere utfordringer for å få fram gang- og sykkelvegen. Det er trangt med boliger tett inntil vegen og flere uoversiktlige kryss på strekningen. Det ble særlig pekt på krysset ved Sætreskogveien og her var det flere av de frammøtte som ytret ønske om at det også ble gjort noe med brua over jernbanen. Torunn Hellen fra Oppegård Kommune orienterte da litt om den kommende områdereguleringen på østsiden av jernbanen.

Ny innfartsparkering for Oppegård statsjon
Statens vegvesen orienterte også om planene for ny innfartsparkering for Oppegård stasjon. Denne er planlagt på arealene mellom Skiveien og jernbanesporet, syd for Sætreskogveien. Her ønsker man også å legge til rette for bussholdeplass og sykkelparkering, alt i et ledd for å få flere til å velge kollektiv transport.

Vegvesenet orienterte videre om hvordan selve planprosessen foregår, herunder også om grunnerverv og eventuelle støykonsekvenser.

Forslag til reguleringsplan til høring i mars/april
- Den detaljerte prosjekteringen er ikke kommet i gang, og vi tar gjerne i mot innspill, sier Statens vegvesens prosjektleder, Anne-Grethe Nordahl. Planen er å kunne legge forslag til reguleringsplan ut til høring i mars/april 2013.

Når bygging vil skje er usikkert, men dette er et prosjekt Vegvesenet ønsker å prioritere. Hun uttalte etter møtet at hun var svært fornøyd med at det ble et så godt oppmøte. Det er tydelig at folk i Oppegård er engasjert i hva som skjer i sitt nærmiljø. For dem som ikke hadde mulighet til selv å komme på møtet, ligger presentasjonen på nettsiden.