-  På bakgrunn av at reguleringsplanen som ble vedtatt av Oppegård kommune 19. juni 2017, kan vi starte med grunnerverv og videre prosjektering, samt at nå foreligger det også bevilgninger for 2020, sier Anders Mjell, prosjektleder i Statens vegvesen.

Ny gang- og sykkelveg langs fv. 152 Skiveien mellom Stenfelt og Greverud skal gi god og trygg framkommelighet for myke trafikanter og bidra til at flere går og sykler. I tillegg skal det tilrettelegges med busslommer for framtidige bussruter på strekningen. Samtidig som Statens vegvesen skal i gang med prosjektet skal Oppegård kommune legge om vann- og avløpsledninger i området.

Med 8300 kjøretøy i gjennomsnitt per døgn, mangler det et helhetlig og godt tilbud for gående og syklende langs Skiveien. Dagens tilbud er svært varierende og strekningen er preget av flere uoversiktlige avkjørsler og kryss, som for eksempel krysset mellom fv. 152 og Sætreskogveien, som skal forbedres. I tillegg skal Sætreskogvegen mellom fv. 152 og bru over jernbane tilrettelegges for ny bru.

Informasjonsmøte 15. oktober

Statens vegvesen inviterer grunneiere og naboer til informasjonsmøte i aulaen på Greverud skole tirsdag 15. oktober kl. 18.00-21.00.

Representanter fra Oppegård kommune og Statens vegvesen vil være til stede og orientere og svare på spørsmål om planer, grunnerverv og gjennomføring av anleggsarbeidene.  

Velkommen!