Hensikten med planarbeidet er å finne fram til et godt gang- og sykkelvegtilbud for gående og syklende på strekningen. I tillegg skal sammenhengen til øvrig gang- og sykkelvegnett, lokalveger og til skoler, butikker og lignende i området styrkes. - Dette skal bli en trafikksikker, effektiv og brukervennlig gang- og sykkelveg, sier Anne-Grethe Nordahl, prosjektleder i Statens vegvesen.

Ny innfartsparkering for Oppegård jernbanestasjon inngår som en del av reguleringsplanen. - Dette er et tiltak for å få flere til å sette fra seg bil eller sykkel og reise videre med kollektivtransport, sier Nordahl.

Aktuelle temaer for møtet

 • Ny gang- og sykkelveg langs fv. 152 Skiveien – hva omfatter prosjektet som planlegges
 • Planprosessen – hvordan er den?
 • Grunnerverv
 • Støy
 • Framdrift – vegen videre
 • Spørsmål?


Tilbud om barnevakt
- Med god hjelp fra Oppegård kommune stiller kvalifisert personell som barnevakt på Grendehuset denne kvelden. På den måten får også småbarnsforeldre muligheten til å delta på informasjonsmøtet vårt, forteller Nordahl. Det blir aktiviteter for barna, samt servering av boller.

 Mer informasjon om prosjektet finnes på: vegvesen.no/vegprosjekter/oppegard


F
akta om møtet:

 • Tirsdag 14. februar, kl. 18.00 - 19.00
  (Statens vegvesens representanter er til stede til kl. 20.00)
 • Grendehuset, Sætreskogveien 13
 • Barnevaktordning
 • Statens vegvesen svarer på spørsmål
 • Enkel servering

Velkommen!