Sammenhengen til øvrig gang- og sykkelvegnett samt lokalveger, Greverudsenter og stasjonsområdene skal styrkes.

Fylkesveg 152 Skiveien er den lokale hovedvegruta gjennom Follo. Den mangler et helhetlig og godt tilbud til gående og syklende. Dagens tilbud er svært varierende, på deler av strekningen følger den ikke fylkesvegen, og andre steder er det fortausløsninger av ulik standard. Strekningen er preget av flere uoversiktlige avkjørsler og kryss, som for eksempel krysset mellom fv. 152 og Sætreskogveien, som skal forbedres.

Gjennomfartsåre for sykkeltrafikk

Strekningen betjener lokal gang- og sykkeltrafikk for de store boligkonsentrasjonene i området og benyttes også som skoleveg. Strekningen er også gjennomfartsåren for regional sykkeltrafikk og er derfor også en del av sykkeltraseen for rute 1 i Sørkorridoren (E6) og Nasjonal rute nr. 7 som følger fv. 152 gjennom store deler av Follo.

Innfartsparkering ved Oppegård jernbanestasjon

Det foreligger et forprosjekt hvor tre løsninger er skissert. Det er ønskelig å regulere kommunens eiendommer til innfartsparkering*.

Bussholdeplasser

For å tilrettelegge for framtidig bussrute på strekningen omfatter også dette prosjektet busslommer på strekningen. Plassering av busslommene må vurderes ut i fra blant annet adkomstveger til boligkonsentrasjoner og overgangsmuligheter til jernbane ved Oppegård og Greverud stasjoner.

Fakta

  • Fv. 152 mellom Stenfelt og Greverud har en trafikkbelastning på 8 300 kjøretøy per døgn.
  • Skiltet hastighet er 60 km/t i nord og sør, mens det er 40 km/t forbi Greverud skole.
  • Registrerte ulykker er knyttet til kryss og avkjøringer, men det er ikke registrert ulykker med myke trafikanter.
  • Reguleringsplan skal etableres

* Innfartsparkering = er parkering for bil eller sykkel ved en stasjon eller holdeplass for å reise kollektivt videre.