Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for regulering av ny fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse i Frogn kommune. Dette vil bli ny hovedatkomst til Nesodden og Nordre Frogn. En utbygging av fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse vil gi en forutsigbar og stabil vegforbindelse til Nordre Frogn og Nesodden. Dette igjen vil bedre beredskapssituasjonen for disse områdene. Ny fylkesveg 156 vil også gi god trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Forslag til planprogram lå ute på høring i perioden 11. januar til 26. februar 2017. Etter høringsperioden gjennomgikk Statens vegvesen høringsinnspillene og bearbeidet planprogrammet. Forslag til planprogram ble i slutten av april 2017 sendt Frogn kommune som planmyndighet for behandling og fastsettelse. Planprogrammet ble vedtatt i september 2017 og innebar blant annet at fem traseer skulle konsekvensutredes. Konsekvensutredningen ble ferdig sommeren 2018 og lå ute på høring i august 2018. Statens vegvesen sendte i september sin anbefaling til politisk sluttbehandling i Frogn kommune og Akershus fylkeskommune. Frogn kommune og Akershus fylkeskommune ga tilslutning til Statens vegvesen sin anbefaling om at alternativ 7B skal legges til grunn for det videre arbeidet med regulering av trase. Arbeidet med detaljreguleringen vil foregå i 2019 og 2020.