Statens vegvesen har i henhold til vedtatt planprogram startet planarbeidet for å avklare ny trase for fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse i Frogn kommune. Konsekvensutredningen lå ute på høring frem til 31. august 2018. Frogn kommune og Akershus fylkeskommune ga tilslutning til Statens vegvesen sin anbefaling om at alternativ 7B legges til grunn for det videre arbeidet med regulering av trase. Det er derfor kun alternativ 7B som vil detaljreguleres. Arbeidet med detaljregulering vil foregå i 2019 og 2020.