Statens vegvesen varslet i 2017 oppstart av utarbeidelse av reguleringsplan for fylkesveg 156. Dette skjedde samtidig som planprogrammet ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Etter oppstarten ble varslet, har Statens vegvesen jobbet med å konsekvensutrede de ulike alternativene i planprogrammet. Statens vegvesen anbefalte i forbindelse med konsekvensutredningen for ny fv. 156 Bråtan-Tusse at trasealternativ 7B skal detaljreguleres. Kommunestyret i Frogn kommune vedtok i sitt møte den 22. oktober 2018 at alternativ 7B skal detaljreguleres. Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune ga i sitt møte den 12. november 2018 tilslutning til at alternativ 7B for ny fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse skulle detaljreguleres.

Reguleringsplan

Ettersom konsekvensutredningen er behandlet, vil det i 2019 og 2020 jobbes med å utarbeide forslag til reguleringsplan for trase 7B for ny fylkesveg 156. Det vil også reguleres gang- og sykkelveg på to strekninger, nemlig fra Tusse og til litt sør for Dal skole og fra Garder veiskille til Grøstad.

Undersøkelser

I forbindelse med utarbeidelsen av forslag til reguleringsplan, vil det bli utført geotekniske og geologiske grunnundersøkelser og arkeologiske kulturminneregistreringer. For gang- og sykkelvegtraseene vil det også bli registreringer knyttet til naturmangfold.