Formålet med ny fylkesveg 156 er å gi en forutsigbar og stabil vegforbindelse til Nordre Frogn og Nesodden og å bedre trafikksikkerheten på strekningen.

Etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger § 6 skal dette prosjektet konsekvensutredes. Konsekvensutredningen hvor utbyggingsalternativene er vurdert og gitt rangering ble gjennomført I 2017/2018.

Innspill

Konsekvensutredningen ligger ute på høring i perioden 6. til 31. august 2018. Det ønskes innspill til trasevalg som kan ha betydning i det videre planarbeidet.
Innspill kan sendes innen 31. august til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no. Forsendelsen merkes 17/78196.

Informasjonsmøte

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte om prosjektet og konsekvensutredningen I Frogn rådhus, møterom "Fraunar", tirsdag 21. august klokken 19.00.

Statens vegvesen vil etter at konsekvensutredningen er behandlet av Frogn kommune utarbeide forslag til reguleringsplan. I arbeidet med reguleringsplan vil det valgte trasealternativet detaljeres ytterligere.