Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 oppstart av utarbeidelsen av reguleringsplan for fv. 156 Bråtan-Tusse. Tiltaket faller inn under rammene av "Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven" og må derfor konsekvensutredes. Det er derfor utarbeidet et forslag til planprogram.

Forslag til planprogram må legges ut på høring senest samtidig med varsel om planoppstart av reguleringsplan. I forslag til planprogram for fv. 156 Bråtan-Tusse klargjøres formålet med planarbeidet og rammer og premisser for det videre planarbeidet avklares. I høringsutkastet til planprogrammet fremkommer også hvilke alternativer som vil bli vurdert og hvilke utredninger vegvesenet anser som nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag for videre planlegging.

Statens vegvesen ønsker innspill til planleggingen og forslag til planprogram. Innspill og forslag kan sendes Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no innen 26. februar 2017. Det bes om at forsendelsen merkes med saksnummeret 16/46632. Etter høringsperioden vil Statens vegvesen gjennomgå høringsinnspillene og vurdere en eventuell bearbeidelse av planprogrammet. Planprogrammet vil deretter sendes Frogn kommune som planmyndighet for behandling og fastsettelse.

Det inviteres til åpent møte om prosjektet og planleggingen på Dal skole onsdag 8. februar 2017 klokken 19.00.

Forslag til planprogram kan lastes ned i tabellen under.