Det skal planlegges et tiltak for gående og syklende langs fv. 157 mellom Flaskebekk og Granholt. Planleggingen omfatter ikke strekningen gjennom Tangenåsen hvor miljøgate nylig er opparbeidet.

Formålet med planen er å øke trafikksikkerheten ved å legge bedre til rette for gående og syklende trafikanter på begge sider av fylkesvegen på strekningen. Statens vegvesen ønsker et helhetlig og attraktivt gang- og sykkeltilbud innenfor strekningen som imøtekommer brukernes behov og gjør sykkelen/bena til det foretrukne transportmiddel på turer i og rundt tettstedet Tangenåsen.