Eksisterende undergang under jernbanen langs fylkesveg 166 i Løten sentrum har en fri høyde på 3,2 m og er en flaskehals for store kjøretøyer. På vegne av Hedmark fylkeskommune skal Statens vegvesen skifte ut jernbanebrua for at fylkesvegen skal få 4,9 m fri høyde, 2 kjørefelter og gang- og sykkelvegbane.

Ny bru bygges med betongbrukar og ståloverbygning. Ståloverbygningen bygges som lavbyggende trau. Prosjektet ligger innenfor Løten stasjonsområde og det skal i den sammenheng oppgraderes strukturelle delsystemer i jernbanenettet. 

Inntilliggende infrastruktur, veganlegg og eiendommer bygges om for å gi plass til den nye konstruksjonen. I skjæringen til inntilliggende veganlegg må sideterreng støttes opp av plasstøpte betongmurer. Kommunalt vann- og avløpsanlegg og felles overvannsanlegg skal fornyes. Nettselskapenes kabler skal legges om. Krysset mellom fv. 166, fv. 167 og avkjøringen til Løtenhallen bygges om til rundkjøring. Fv. 166 i dette området bygges opp med gatepreg. Omgivelsene skal støyskjermes.

Illustrasjon fv. 166 JernbaneundergangFra modell av prosjektert byggeplan (Illustrasjon: Sweco)