På oppdrag for Statens vegvesen skal Consto Anlegg Øst gjøre følgende tiltak i Løten sentrum:

  • Erstatte dagens jernbaneundergang på fylkesveg 166 Skolevegen med en ny under gang. Den nye undergangen vil være bredere og høyere enn dagens undergang.
  • Bygge om krysset mellom fylkesveg 166 Skolevegen og fylkesveg 167 Stasjonsvegen til en rundkjøring.
  • Tilpasse bruløsningen for jernbanen til dobbeltspor. Denne tilpasningen gjøres på vegne av Bane NOR.
  •  Etablere gang- og sykkelveg langs fylkes veg 166 Skolevegen på strekningen fra krysset med Stasjonsvegen til krysset med Kildevegen.
  • Erstatte dagens avkjørsler tilknyttet Skolevegen med felles adkomster.
  • Tilrettelegge for støyskjermingstiltak som vil forbedre støyforholdene for beboerne i området.
  • Tilpasse vegløsningene i henhold til krav om universell utforming og fremtidig trans portutvikling i og gjennom Løten sentrum.
  • Gjøre arbeider knyttet til vann- og avløpsnettet i byggeområdet. Arbeidene på vann- og avløpsnettet gjøres på vegne av Løten kommune.

Starter forberedelser i mars

I begynnelsen av mars vil Consto Anlegg Øst starte å rigge seg til for de kommende byggerbeidene. I løpet av mars måned vil de gjøre forberedende arbeider som å etablere anleggsområdet, gjøre nødvendige rivearbeider, vegetasjonsrydding og etablere atkomstveger.

Anleggsarbeidene skal etter planen være ferdig i juli 2019.

Fylkesveg 166 planlegges stengt i 14 måneder

For å få gjennomført tiltakene i fylkesveg 166 Skolevegen, må vegen stenges for trafikk. Alle detaljer om stengingen er ikke på plass enda, men det planlegges for at fylkesveg 166 Skolevegen stenges på strekningen fra vest for krysset med Stasjonsvegen til Kildevegen fra begynnelsen av april 2018 til juni 2019. I stengingsperioden blir det midlertidig atkomst til Løtenhallen og Skøienhagen barnehage. Statens vegvesen vil komme tilbake med mer informasjon om trafikale endringer i forkant av at fylkesveg 166 Skolevegen blir stengt.

Gang- og sykkelvegen sør for den søndre jernbaneundergangen vil være åpen i anleggsperioden, men myke trafikanter må i perioder påregnes noen mindre endringer i trase.

Pass på barna!

Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret. – Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små barn som elsker å utforske. Selv om anleggsområdet er avsperret, ber vi foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand, sier byggeleder Asgeir Skymoen i Statens vegvesen.

Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet

Statens vegvesen gjør tiltakene på fylkesveg 166 på vegne av Hedmark fylkeskommune, mens arbeidene med vann- og avløpsnettet gjøres på vegne av Løten kommune.

Tiltakene vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.