Statens vegvesen skal på vegne av Hedmark fylkeskommune gjøre følgende tiltak i Løten sentrum:

  • Erstatte dagens jernbaneundergang på fylkesveg 166 Skolevegen med en ny undergang. Den nye undergangen vil være bredere og høyere enn dagens undergang.  
  • Bygge om krysset mellom fylkesveg 166 Skolevegen og fylkesveg 167 Stasjonsvegen til en rundkjøring.
  • Tilpasse bruløsningen for jernbanen til dobbeltspor.
  • Etablere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 166 Skolevegen på strekningen fra krysset med Stasjonsvegen til krysset med Kildevegen.
  • Erstatte dagens avkjørsler tilknyttet Skolevegen med felles adkomster.
  • Tilrettelegge for støyskjermingstiltak som vil forbedre støyforholdene for beboerne i området.
  • Tilpasse vegløsningene i henhold til krav om universell utforming og fremtidig transportutvikling i og gjennom Løten sentrum.

Statens vegvesen har undertegnet kontrakt med entreprenørfirmaet Consto Anlegg Øst som skal bygge nevnte tiltak i Løten sentrum. Tiltakene vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

Anleggsarbeidene vil starte i løpet av kort tid og sluttføres i juli 2019. Statens vegvesen vil i løpet av kort tid sende ut mer informasjon om trafikale konsekvenser av anleggsarbeidene.