Dette prosjektet går ut på å videreføre gang- og sykkelvegen fra Marie Lilleseths vei til Røyken grense. Prosjektet inneholder foruten gang- og sykkelvegen avkjørselssanering, støyskjermingstiltak, mindre tilpassinger av dagens veg og tilrettelegging for kollektivtrafikk.

Forberedende arbeider startet opp høsten 2017. Planlagt oppstart av hovedentreprisen med bygging av ny gang -og sykkelveg er våren 2018.

Fakta om støy og regelverk