Statens vegvesen skal på oppdrag fra Akershus fylkeskommune etablere ny gang- og sykkelveg langs fv. 168 Griniveien fra Eiksveien til Oslo grense. I samarbeid med Bærum kommune utarbeidet Statens vegvesen reguleringsplan for strekningen, som ble vedtatt av kommunen 19. juni 2013. 

Arne Olav Lund AS er utførende entreprenør og Norconsult AS er teknisk rådgiver på prosjektet.

Tilbudet til gående og syklende på strekningen går i dag delvis på gang- og sykkelveg og delvis i boligveger. Prosjektet er prioritert i Bærum kommunes sykkelstrategi og er viktig for å få en sammenhengende gang- og sykkelrute langs Griniveien til Oslo.