Det var før utbyggingen tok til ikke gang- og sykkelveg på strekningen og eksisterende veg var dårlig med vanskelig topografi, dårlig geometri og mange avkjørsler. Med ny fylkesveg 169 mellom Fjellsrud og Stensrud vil fremkommeligheten og trafikksikkerheten bedres for alle trafikantgrupper.

Prosjektet knyttes sammen i en rundkjøring med plan for omlegging av rv. 22 ved Fjellsrud. Det bygges også en arm fra rundkjøringen og opp til den kommunale vegen Kinnvegen. Dette vil avlaste eksisterende Fjellsrudkryss. Gang-/sykkelveg legges også ved siden av denne armen og med planskilt undergang ved rundkjøringen vil det meste av skolevegen fra Stensrud være egen gang-/sykkelveg.

Reguleringsplan for fv. 169 fra Fjellsrud til Stensrud ble godkjent i Fet kommunestyre den 6. juni 2011.

Prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2020.

Fv. 169 Fjellsrud–Stensrud