Statens vegvesen planlegger ca. 2, 5 kilometer med gang- og sykkelveg langs fv. 169 Hølandsvegen, mellom Momoen og Løken, i Aurskog- Høland kommune.

Målet er å sikre god og trygg framkommelighet for myke trafikanter. Trygge skoleveger er viktig for å få flere barn og unge til å gå og sykle til og fra skolen.

Planarbeidet starter våren 2017.  Det er forventet at reguleringsplanen vedtas i løpet av første kvartal 2018. Tidligst anleggsstart vil være 2020.