Reguleringsplan for fv. 169 Momoen–Løken, gang- og sykkelveg var til offentlig høring, frist var 2. november 2018.