Tidlig i 2018 startet byggingen av ny gang- og sykkelveg langs fv. 171 på den 1,4 kilometer lange strekningen mellom Sørumsand og Monsrudvegen. Gang- og sykkelvegen skal være ferdig bygd innen utgangen av august 2019. 

Hensikten med gang- og sykkelvegen er å øke trafikksikkerheten og tryggheten for myke trafikanter og at dette bidrar til at flere sykler eller går til fritidsaktiviteter, skole eller arbeid.