På vegne av Hedmark fylkeskommune og i samråd med Sør-Odal kommune har Statens vegvesen utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for fylkesveg 175 samt gang- og sykkelveg mellom Skarnesbråten og Konows veg.

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å bedre fremkommeligheten for gående og syklende på strekningen. I tillegg skal prosjektet bidra til:

  • Å utrette kurver på deler av strekningen.
  • Framtidige driftstiltak gjennom å regulere på begge sider av fylkesvegen.
  • Å legge til rette for breddekravet for modulvogntog på strekningen.
  • Å tilrettelegge for sanering av avkjørsler fra fylkesvegen.
  • Bedre trafikksikkerhet i kryssområder og på strekningen.
  • Bedre tilgjengelighet for alle ved universell utforming av tiltak
  • Å legge ned og stenge fotgjengerovergang over fv. 175 som er knyttet til usikret overgang over Kongsvingerbanen.
  • Å sikre gjennomgang for boliger langs Sandervegen til Kampenvegen.

Prosjektet er definert som et tiltak for gående og syklende i fylkeskommunens handlingsprogram. Tilrettelegging for gående og syklende er ett av hovedsatsingsområdene i handlingsprogrammet.