Dagens fv. 17 er svingete og holder ikke dagens standard. Fartsnivåene varierer mellom 40, 50, 60 og 70 km/t. Dagens veg går nord for Hjellbotn, gjennom tettstedet Vellamelen og et skolemiljø. Den nye vegen legges vest for Hjellbotn. Den får en standard som tilfredsstiller dagens krav. Nyvegen blir ti meter bred, får en bedre kurvatur og det blir fartgrense på 80 km/t langs hele strekningen.

Målsetting:

  • Økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet
  • Ivareta miljøhensyn

Reguleringsplanen ble vedtatt i Steinkjer kommunestyre 25. mars 2015. Verran kommunestyre vedtok planen 26. mars 2015.

Prosjektet forventes å være ferdig bygd i løpet av 2019.