Prosjektleder Jo Bernt Brønstad har sammen med kommunikasjonsrådgiver Nina Kjeøy skrevet en kronikk om vegprosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm i Steinkjer og Verran kommune, og samfunnseffektene av prosjektet.

Kronikken sto på trykk i Namdalsavisa og Trønder-Avisa fredag 23. juni. Steinkjer-Avisa har varslet at de trykker den senere. Her er kronikken:

"En moderne veg og hundrevis av arbeidsplasser

Det største vegprosjektet i Nord-Trøndelag noensinne bygges akkurat nå.

Ny fv. 17 mellom Dyrstad og Sprova, og ny fv. 720 mellom Strømnes og Malm, er i ferd med å ta form. Vi har ryddet bort skog der den nye vegen kommer, vi har sprengt bort fjellmasser og vi har begynt å legge steinmasser der ny veg skal bygges. For hver eneste dag som går, er fremgangen synlig.

Når vi bygger i jomfruelig terreng, et stykke fra dagens veg, er det ikke alle som ser hva som skjer – og rekkevidden av et slikt prosjekt.

Når du kaster en stein i stille vann, lager den små ringformete bølger. De mest markante ringene kommer der steinen treffer vannet, men vi kan se små ringer som bølger seg langt bort fra der steinen falt. Energien sprer seg.

Slik er det med et stort vegprosjekt også. Det får store ringvirkninger. Både for lokalsamfunnet og for regionen.

Arbeidsfolk skal jobbe, spise, sove og leve livet sitt. Til byggingen trengs maskiner, drivstoff, pukk, stål, betong, armeringsjern og asfalt for å nevne noe. Hovedentreprenører og underentreprenører, og entreprenører under dem igjen, er i sving. Varer og tjenester kjøpes. Leverandørene merker etterspørselen.

Ny veg åpner for trafikk i slutten av 2019. I løpet av de neste 2,5 årene produserer vi i gjennomsnitt for 40 millioner kroner i måneden, eller ca. 2 millioner kroner pr. dag. Dette utgjør mellom 250-300 personer/maskiner pr. dag.  Med en slik produksjon, har det vært viktig for oss å bruke tid på å forberede næringslivet og lokalsamfunnet på det som kommer i tida fremover.

Vi har snakket med representanter fra involverte kommuner, med næringslivet og handelsstanden. Og mange har tatt kontakt med oss for å tilby positive bidrag. Det setter vi stor pris på.

Vi har også kontakt med naboer til vegprosjektet. Når vegen er ferdig bygd, vil det bety en bedre og mer fremkommelig veg. Men under byggeperioden betyr prosjektet økt tungtransport i nærmiljøet, og mer støy. Vi har hatt møter med de som er mest berørt, og forbereder også dem på hva som kommer. Vi setter stor pris på forståelsen og tålmodigheten de møter oss med.

Det kan være flere av dere, både næringslivsaktører og innbyggere, som ønsker å vite litt om aktiviteten på prosjektet i tida fremover: I begynnelsen av juni fikk vi inn sju tilbud på å bygge den største kontrakten, 5,4 km ny fv. 17 mellom Strømnes og Sprova. Her skal det bygges veg, to tunneler, to bruer og flere små konstruksjoner. Tilbudssummene varierte fra ca. 360 millioner til ca. 420 millioner kroner ekskl. mva.

Nå går det slag i slag. Etter sommerferien skriver vi kontrakt med en entreprenør på den største entreprisen. Deretter begynner vi å bygge. Samtidig lyser vi ut kontrakten på å bygge den 580 meter lange Beitstadsundbrua – og starter byggingen i slutten av 2017.

Tidlig høsten 2017 lyser vi ut kontrakten som går på bygging av ny fv. 720 mellom Strømnes og Malm, og begynner å bygge på nyåret 2018. Høsten 2017 lyser vi også ut kontrakten på å bygge ny fv. 17 mellom Østvik og Beitstadsundbrua. Anleggsarbeidet her starter vinteren 2018. Når det gjelder fv. 17 på strekningen mellom Dyrstad og Østvik, så starter vi reguleringsplanarbeidet etter sommeren 2017, og løsningene vi velger her skal være ferdig bygd høsten 2019.

Hva får vi så når resultatet av all byggingen er ferdig jula 2019? Jo, vi får en 14 km ny og moderne veg. En veg som har trafikantenes sikkerhet i høysetet, samtidig som den sørger for god trafikkflyt og fremkommelighet. Den nye vegen blir bredere enn dagens veg, den har et bedre sideterreng enn dagens, den er rettere enn dagens veg og den har en standard som samsvarer med nåtiden.

Det hender seg at vi sammenligner noe av det gamle vegnettet vårt med en pasient som trenger dyr medisin. Her får vi en frisk, velfungerende hovedtransportåre som knytter sammen Namdalen, Innherred og Fosen. Beitstadsundbrua blir selve symbolet på at vi knytter arbeidsmarkeder og regioner tettere sammen.

Hvis vi kjører deler av dagens veg, så er det på enkelte plasser svært svingete. Og vi har i løpet av korte strekninger varierende fartsgrenser. Vellamelen er ett slikt eksempel. I løpet av noen få kilometer er det sju ulike fartsgrenser. Fartsgrensen varierer fra 40 km/t til 80 km/t på den korte strekningen. Det er opphøyde gangfelt og andelen tungbiler er på omkring 13 prosent. Dvs. at hver åttende bil er en tungbil. De bremser ned og gasser opp. Her skal man krysse til butikker, skole og diverse aktiviteter. Det er ikke slik vi ønsker det skal være i dag, verken med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet eller miljø.

Jula 2019 kan vi kjøre på en moderne veg, i jevn hastighet på 80 km/t. Det blir en veg som ivaretar interessene både til innbyggere og til næringsliv.

Vi snakker om ett vegprosjekt. Ringene i vannet, og ringvirkningene, er atskillig flere."