Den 1. mars tok vi første spadetak på prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm (se bildegalleri under).

Vi er nå godt i gang med den forberedende kontrakten, der vi bygger anleggsveger og atkomstveger til det som blir landfestene på Beitstadsundbrua. Vi skal bygge 8,8 km ny fv. 17 på sørsiden av Hjellbotn, og 5,8 km ny fv. 720 fra Strømnestangen til Malm. I perioden mars-august 2017 driver vi skogrydding, sprenging og masseflytting.

- Det er godt å være i gang, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Skogrydding og sprenging
På Solberg, mellom Østvik og Beitstadsundet, har vi ryddet skog. Før vi kan bygge det som blir nye fv. 17 må skog ryddes, og vi må sprenge bort fjell. 24. mars sprengte vi den første salven.

Se film fra skogryddinga her.
Se film av første sprengingssalve her.

- Vi sprengte bort 6400 kubikkmeter masse, opplyser byggeleder på den forberedende kontrakten, Bjørn Erik Andersson. Steinmassene blir brukt til anleggsveger og forbelastning på Østvik.

Arbeidet med sprenging, og kjøring av masser, vil pågå til august 2017.

Informasjon til naboer
I forbindelse med arbeidet som pågår i perioden frem til august 2017, har vi sendt ut informasjon i posten til berørte naboer. 

Ettersom vi rydder skog og sprenger, så blir det økt tungbiltrafikk i området Østvik-Beitstadsundet i Steinkjer. Vi frakter i hovedsak stein fra Solberg til Østvik på fv. 290. På returen benytter vi fv. 285. Fv. 290 er en til dels smal og uoversiktlig grusveg. For å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten, etablerer vi en møteplass og breddeutvider vegen forbi boligfeltet på Vestvik. Av hensyn til trafikksikkerhet har vi oppfordret naboene om å benytte fv. 285 til gjennomgangstrafikk.

Vi forbereder brubygging og tunnelpåhugg i området Strømnes-Tjuin i Verran kommune. Massene herfra skal stort sett brukes til vegfylling i samme område. Det vil likevel være noe massetransport mellom Strømnes og ny forbindelsesveg på Tjuin. Forbindelsesvegen fra Tjuin til Sundbygdvegen skal bygges for å avlaste boligområdet for anleggstrafikk.

Arbeidstider og støy
Arbeidet foregår mandag-onsdag mellom kl. 07.00 og 19.00 og torsdag mellom kl. 07.00 og 15.00. I forbindelse med skogrydding, sprenging og massetransport blir det noe støy.

Det er Odd Einar Kne AS som utfører arbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen.