For at den 580 meter lange Beitstadsundbrua skal bli ferdig i løpet av høsten 2019, har vi planlagt at  byggestart må skje i desember. I går vedtok Fylkesrådet å overføre saken til behandling i Trøndelag fylkeskommune . Det er foreløpig ukjent når saken blir endelig behandlet. Det betyr at det også er usikkert om byggestart blir i desember som planlagt.

Flere frister å overholde før byggestart
Når Statens vegvesen mottar tilbud fra entreprenører, forplikter entreprenørene seg til tilbudet de har gitt til en viss dato. Dette kalles vedståelsesfrist. Vedståelsesfristen i konkurransen om å bygge Beitstadsundbrua er 20. november. Det vil si at de tilbudene vi har mottatt fra de tre entreprenørene er gyldige til 20. november.

- Hvis vi ikke kan ta en avgjørelse på hvilken entreprenør som skal bygge Beitstadsundbrua innen 20. november, kan vi be tilbyderne om å vedstå seg tilbudet til en gitt, utsatt dato. Det kan de si ja eller nei til. Vi vet at byggetiden oppfattes som stram, og derfor er vi spent på hva tilbyderne vil svare, sier prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad.

Før avgjørelsen i Statens vegvesen tas skal prosjektets innstilling til en intern regional kvalitetskontroll, og det er regler for klagefrist før kontrakt kan skrives.

- Vi håper fremdeles at byggestart kan skje i desember. Men vi kan ikke ta en avgjørelse på hvem som vinner kontrakten før vegeier avgjør hvilke tilbydere vi skal vurdere, sier Brønstad.

Utsatt politisk behandling flere ganger
Sommeren 2016 var Statens vegvesen klare til å bygge prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm. Behandling av bompengeproposisjonen i Stortinget gjensto. Stortingsbehandlingen skjedde i april 2017. Dette til tross, har fremdriften på prosjektet vært god.

- Vi har dyktige folk på prosjektet og til nå har vi klart å holde fremdriften som planlagt. Jeg tror alle skjønner at det går utover fremdriften hvis byggestarten blir utsatt, sier Brønstad.

Mange spørsmål – her kommer noen svar
Vi får mange spørsmål fra medier, grunneiere og interesserte om det som nå skjer i forbindelse med Beitstadsundbrua. Det er viktig for oss å informere så godt som mulig om det vi vet. Her er noen av spørsmålene vi får, og svar på dem:


Var det Statens vegvesen som tok kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune for å avklare om den kinesiske entreprenøren skulle vurderes?
- Nei. Etter tilbudsåpningen, startet vi som vanlig umiddelbart arbeidet med å vurdere tilbudene. Vegeier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, kalte inn til et møte. I møtet ba de Statens vegvesen utrede hvorvidt vegeier var forpliktet til å vurdere et tilbud fra et kinesisk selskap. På forespørsel fra fylkeskommunen undersøkte vi saken, og sendte et brev til dem om resultatet av arbeidet vi ble bedt om å gjøre.

Hvorfor valgte dere å utelukke Sichuan Bridge & Road Group i tilbudsvurderingen?
- Fylkesrådslederens innstilling til vedtak var at Statens vegvesen ikke skulle vurdere Sichuan Bridge & Road Group. Nord-Trøndelag fylkeskommune var på dette tidspunkt eier av fylkesvegnettet. Vi bygger Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm på oppdrag fra dem og forholder oss til det de beslutter.

Hvor viktig er pris generelt når konkurranser lyses ut?
- Pris er det avgjørende kriteriet i denne tilbudskonkurransen. Vi legger ned mye arbeid i tilbudsgrunnlagene for å få riktig pris i markedet. For oss er det viktig å få den kvaliteten vi etterspør, at ting gjøres innenfor den tidsrammen vi setter og til laveste pris. Tilbyder må først være kvalifisert gjennom å «bestå» tildelingskriteriene. Deretter er det den med laveste pris som blir valgt.

Hvorfor er lav pris viktig?
- Generelt er god konkurranse i markedet ønsket. Vårt mål er å få mest mulig veg for pengene, og den kvaliteten vi ønsker. Statens vegvesen utfører oppdrag for Staten og for fylkeskommunene. Vi blir sammenlignet med andre aktører, og det å bygge til lavest mulig kostnad er noe vi blir målt på - dette i tillegg til riktig kvalitet, i henhold til avtalt tid og uten uønska hendelser.

Hvilke krav stiller dere til entreprenørene?
- I konkurransegrunnlag som vi lyser ut stiller vi samme krav til alle entreprenører, og det ligger et omfattende arbeid bak konkurransegrunnlagene. Konkurransegrunnlaget for Beitstadsundbrua var på 439 sider. I tillegg kommer vedlegg.
Kort og forenklet oppsummert stiller vi blant annet følgende krav til kvalifikasjoner tilbyderen må ha (et kapittel av konkurransegrunnlaget er generelle krav som gjelder for alle offentlige anskaffelser innen bygg- og anleggsaktivitet, et kapittel gjelder krav Statens vegvesen stiller og et kapittel gjelder krav spesifikt for dette prosjektet):

- Det må være et lovlig etablert og registrert foretak. Det samme gjelder hver enkelt av deltakere i et evt. arbeidsfelleskap.
- Erfaring: Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad, og skal vise til referanseprosjekt. Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Forhold som vil bli vurdert er bl.a. knyttet til: Dokumentasjon av utført kvalitet, oppfyllelse av kontrakter, etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS, etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår, overholdelse av frister, oppfølging i reklamasjonstiden, bruk av lærlinger.
- HMS: Entreprenøren må kartlegge systematisk HMS-arbeid i henhold til internkontrollforskriften. Arbeidsulykker, ulykkesfrekvens og evt. tiltak skal dokumenteres.
- Det er krav til egenkapital i foretaket.
- Krav til gjennomføringsevne: Omsetning, nøkkelpersoners kompetanse og organisering.
- Språk: All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk.