Den fjerde oktober var det tilbudsåpning på å bygge Beitstadsundbrua. Tre entreprenører ga tilbud:

Tilbydere BeitstadsundbruaTilbydere Beitstadsundbrua

                       

Tirsdag denne uka innstilte fylkesrådslederen i Nord-Trøndelag fylkeskommune på at Statens vegvesen skal gå videre med de tilbudene hvor vi har forpliktelser gjennom internasjonale avtaler. Endelig vedtak i saken gjøres 24. oktober.

Dette betyr i praksis at fylkesrådet ber Statens vegvesen om å vurdere tilbudene som har kommet fra Skanska Norge AS og PNC Norge AS, og at de ikke ønsker at Statens vegvesen skal vurdere tilbudet fra Sichuan Road & Bridge Group. Skanska Norge AS er et norsk selskap, PNC Norge AS er et østerisk selskap og Sichuan Road & Bridge Group er et kinesisk selskap.

To tilbud skal vurderes
Statens vegvesen bygger prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektleder i Statens vegvesen, Jo Bernt Brønstad, sier at de tar fylkesrådslederens innstilling til vedtak til etterretning.

- Vi forholder oss til det vegeier bestemmer. På fylkesveger i Nord-Trøndelag er det Nord-Trøndelag fylkeskommune som eier vegnettet, og dette er et fylkesvegprosjekt. Vi er gjort kjent med innstillingen til vedtak. For oss betyr dette at vi nå ikke fortsetter arbeidet med å vurdere tilbudet fra entreprenøren Sichuan Road & Bridge Group, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

- Betyr det at dere avviser entreprenørens tilbud?

- Nei, det betyr at vi, som en følge av fylkesrådslederens innstilling til vedtak, ikke lenger vurderer tilbudet fra entreprenøren.

Kan få konsekvenser for fremdriften
I alle konkurransegrunnlag vi lyser ut, bruker vi nasjonale maler. Når tilbud vurderes, er det flere som er involvert for å sjekke at alt går riktig for seg. Hvis forslaget til vedtak blir endelig den 24. oktober, så kan det få konsekvenser for fremdriften for anskaffelsen.  

Brønstad sier at de nå fortsetter arbeidet med å vurdere de to gjenværende tilbyderne. Dette er en grundig jobb, hvor man blant annet henter inn referanser, vurderer tilbyders kvalifikasjoner og kontrollregner tilbudene.

Disse kravene stiller vi til entreprenørene
I konkurransegrunnlag som vi lyser ut stiller vi samme krav til alle entreprenører, og det ligger et omfattende arbeid bak konkurransegrunnlagene. Konkurransegrunnlaget for Beitstadsundbrua var på 439 sider. I tillegg kommer vedlegg.

Kort og forenklet oppsummert stiller vi blant annet følgende krav til kvalifikasjoner tilbyderen må ha (et kapittel av konkurransegrunnlaget er generelle krav som gjelder for alle offentlige anskaffelser innen bygg- og anleggsaktivitet, et kapittel gjelder krav Statens vegvesen stiller og et kapittel gjelder krav spesifikt for dette prosjektet):

- Det må være et lovlig etablert og registrert foretak. Det samme gjelder hver enkelt av deltakere i et evt. arbeidsfelleskap.

- Erfaring: Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad, og skal vise til referanseprosjekt. Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Forhold som vil bli vurdert er bl.a. knyttet til: Dokumentasjon av utført kvalitet, oppfyllelse av kontrakter, etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS, etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår, overholdelse av frister, oppfølging i reklamasjonstiden, bruk av lærlinger.

- HMS: Entreprenøren må kartlegge systematisk HMS-arbeid i henhold til internkontrollforskriften. Arbeidsulykker, ulykkesfrekvens og evt. tiltak skal dokumenteres.

- Det er krav til egenkapital i foretaket.

- Krav til gjennomføringsevne: Omsetning, nøkkelpersoners kompetanse og organisering.

- Språk: All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk.