-          På fredag legger vi den første asfalten under åpen himmel, utenfor tunellene, fra Holmviktunellen til kryssingen av 720 i Holmvika, forteller Lars Olav Storholmen, byggeleder på E-3.

-          Ved Sprova pågår det innkjøring av forsterkningslag. Etter påske blir det asfaltering også i Osmarka.

På Elda kompletteres bru og kommunal vei, mens vann- og avløpsanlegg gjøres ferdig nedover Elda-skjæringen.

Elda-skjæringen. Her er det fylt på nesten 400 000 kubikkmeter masseElda-skjæringen. Her er det fylt på nesten 400 000 kubikkmeter masse

Inne i Holmviktunellen er det fremdeles noe asfaltering, i tillegg til montering av lys og teknisk anlegg og utstyr. På nordsiden er det tørrmuring ved portalen.

Befaring i tunell fv 17 og fv 720Montering av elektrisk anlegg i Holmviktunellen

Når asfaltdekket nå begynner å komme på plass, begynner veiene virkelig å se ut som vei, og fremdriften blir enklere å følge for de interesserte.

I rute

Og fremdriften totalt sett, den er som den skal være, forsikrer prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen.

-          Vi er i rute i henhold til det som er planlagt og forberedt, slår han fast.

-          Det er jo alltid en spenning når en starter opp et prosjekt. Hva kommer til å dukke opp underveis, om vi har planlagt godt nok, forklarer han.

Jo Bernt BrønstadJo Bernt Brønstad

-          Så langt, etter litt over to år med anleggsarbeider, vi startet 1. mars 2017, har alt gått som planlagt, uten uønskede hendelser eller store overraskelser.

Det skyldes både egne ansatte og gode entreprenører som er med på prosjektet, mener Brønstad.

-          Det er på sin plass å dele ut honnør her, vi har veldig mange flinke folk med på laget. Vi har en bemanning som utfyller hverandre veldig godt, med variert og faglig god bakgrunn. Det er folk som er løsningsorienterte. Da løses alle utfordringer som måtte dukke opp på en god måte.

Dermed er han inne på en av nøkkelfaktorene for et godt resultat. Samarbeid.

-          Samarbeidet fungerer godt mellom oss, begge de involverte kommunene, fylkeskommunen og ikke minst grunneierne! Samspillet mellom alle parter gjør at prosjektet er godt i rute, sier Brønstad.

En annen nøkkelfaktor han gjerne trekker frem er tid. Tidlig i prosjektet.

-          Vi fikk bruke tid til å gjøre en grundig oppstart av prosjektet, og til å forberede byggingen. Da fikk vi laget rutiner og systemer for ting.

Dermed var det gode forutsetninger for å kunne overholde planen, og i dag er prosjektet altså i rute. Og ikke bare i rute.

-          En effekt av det arbeidet som er gjort, er at jo at det ser ut som at vi har såpass god økonomi at det kan bygges mer enn planlagt østover fra Østvik, forklarer han.

Østenfor Østvik

Fra Østvik og østover mot Kvarving planlegges det nemlig å videreføre veganlegget. To kilometer av ny fylkesveg 17 vil dermed legges på sørsiden av dagens fylkesveg, slik at dagens fv 17 blir lokalveg.

-          Den nye fylkesveg 17 planlegges med ti meters vegbredde og fartsgrense på 80 km/t, forteller Tone Melhus Romstad, som har planleggingsansvaret for denne delen av prosjektet.

Tone Melhus Romstad på befaring ved JåddårenTone Melhus Romstad på befaring ved Jåddåren

Traseen er fastlagt gjennom vedtatt kommunedelplan, og det er laget reguleringsplan for strekningen. Denne har vært lagt ut til offentlig ettersyn, og NVE og Fylkesmannen har fremmet innsigelse til reguleringsplanen.

-          Det går  i hovedsak på at planen berører Kvarvingelva, forklarer Romstad.

-          Det er Steinkjer kommune som er planmyndighet og står for videre behandling av planen. Vi håper den blir vedtatt i løpet av sommeren eller høsten, så vi kan komme i gang med bygging i 2020

Videre østover er det planlagt å bygge veg i samme standard fra Kvarving til Dyrstad, en strekning på 3,6 km.

-          Det var ikke plangrunnlag for denne strekningen, så for å avklare trasevalget ble det utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning, forklarer Romstad.

-          Der ble det konkludert med at traseen sør for Jåddåren totalt sett var den beste. Derfor er det laget en reguleringsplan for denne traséen. Den ble sendt til Steinkjer kommune i slutten av mars, og vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i mai. Vi håper at planen blir vedtatt på tidlighøsten, så vi kan komme i gang her også i 2020, sier Romstad.

Over vannet

Samtidig, i Beitstadsundet, er betongarbeidene på land så godt som fullførte, med to landkar og to pilarer. Undervanns-støping er nesten ferdig, og det er bundet store mengder armeringsjern for å gjøre klare til pilarstøping (se bildegalleri nederst i saken).

Dermed begynner konstruksjonen å vises også over vannflaten.

-          I akse tre er fundament og første og andre pilarstøp utført, slik at pilaren er godt synlig over vann. Armeringa stikker også godt opp av forskalinga, forklarer Kent Are Helden, byggeleder for E-2, Beitstadsundbrua. Også fundamentet i akse fem er ferdig støpt, mens fundamentet i akse fire er planlagt utført i palmehelga.

-          Det vil si at før påska slår inn for fullt vil alle fundamenter være støpt, slår Helden fast.

Kent Are Helden på befaring i BeitstadsundetKent Are Helden på befaring i Beitstadsundet

Når påska er over vil arbeidet fortsette, nå med vekt på å støpe pilarer. På hver akse vil det være omtrent ett pilarstøp per uke.

-          Totalt er det seks støp per pilar, der den første er nede i forskalingskassa.

Samtidig foregår det hektisk aktivitet på Tjuin-kaia.

Befaring på TjuinBefaring på Tjuin

-          Parallelt med arbeidet med å støpe pilarer ute i Beitstadsundet, sveises de tolv stålkasselementene som kom fra Kina sammen til seks elementer. Disse skal heises på plass på pilarene i slutten av mai, før de sveises sammen til en enhet.

Mot Malm

På strekningen fra Strømnes til Malm er de fleste skjæringer sprengt ut.

-          Det som gjenstår av sprenging nå er i hovedsak å gå etter der berget ligger for høyt, og noen småsalver på driftsvegen, sier Bjørn Erik Andersson, byggeleder for E-4, strekningen Strømsnes - Malm.

Innfylling med frostsikringslag er ferdig for to tredeler av strekningen. Arbeidet med dette skal etter planen være ferdig i løpet av mai.

-          Når frostsikingslaget er ferdig lagt starter innkjøring av stein med god kvalitet som skal sikre god og langvarig bæring. Dette arbeidet vil pågå utover sommeren i flere etapper, sier Andersson. Parallelt med innkjøring av stein kles skråningene med jord, og skråningen planeres og tilsås.

-          Elektroarbeidet har også startet og lysmastene skal være oppsatt i løpet av juni.

Dessuten er det ikke bare ved Holmvik det planlegges asfaltering.

-          Asfaltlukta kommer før sommerferien hos oss også, og da er det etter planen strekningen Malm-Langnes som skal være ferdig asfaltert før ferien, sier Andersson, og passer på å informere om at arbeidet i Malm sentrum vil derfor være intensivt utover våren.

-          Vi setter i gang med både kryssutforming, murer og kantsteinsetting. Når grovarbeidet er ferdig, kommer turen til sideterreng med jordplanering og tilsåing av areal som skal bli grønne.

Undergang for kyr mellom Strømnes og MalmUndergang for kyr mellom Strømnes og Malm

For tiden vier han spesiell oppmerksomhet på tilrettelegging for beitesesongen.

-          Å bygge veg gjennom jordbruksareal kan by på utfordringer, så vi må lage en del midlertidige løsninger for å skape minst mulig ulemper for de som driver med dyr og beite, forklarer Andersson.

Søyler og sprengt fjell

Ved Gangstad blir det også bru.

-           Brusøylene er ferdig støpt, og nå fyller vi opp under brua for oppsetting av reisverk, forteller Oddbjørn Breivik, byggeleder på E-5.

Befaring ny fv 17 og ny fv 720Brupilarer ved Gangstad

I Østvik er arbeidet med kulverter godt i gang, og vann- og avløpsarbeid er snart ferdig. Det er også satt i gang arbeid med ny adkomstveg til boliger sør for Kvarvingbekken.

I Vestvik er det sprengt ut ca 77 000 kubikkmeter fjell, på Solbakken er det sprengt ut 39 000 kubikkmeter. Utsprengte masser blir tatt i bruk på ulike steder i prosjektet.