Statens vegvesen (SVV) er på vegne av Trøndelag fylkeskommune godt i gang med byggingen av Beitstadsundbrua hvor produksjonen av stålkassen er et viktig element i konstruksjonen.

SVV har inngått kontrakt med kinesiske Sichuan Road & Bridge Group GMBH (SRBG) for bygging av Beitstadsundbrua. SRBG har flere samarbeidspartnere for gjennomføring av kontrakten. For produksjonen av stålkassen har SRBG knyttet til seg blant annet kinesiske Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd (ZPMC) og norske Fosdalen Industrier AS.

Som byggherre har vi tett oppfølging av kvaliteten på alle leveranser. Vi følger opp kvalitet på materialer og produksjon fra oppstart og til kontrakten er ferdigstilt.

Prosjektering og valg av stålkvalitet

Prosjektering av brua er utført av Cowi, i henhold til Statens vegvesens håndbøker og øvrige gjeldende standarder. Da brua ble designet, ble materialvalget gjort for å kunne utforme den slik at krav til stivhet er oppfylt, samtidig som valgt estetikk og spennlengder ble tatt vare på. Krav til stålkvaliteten fremgår av konkurransegrunnlaget.

Designet for slike konstruksjoner skal godkjennes av Vegdirektoratet. Dette er også gjort for Beitstadsundbrua. Vegdirektoratet har brukt et uavhengig rådgivende selskap for bistand til kontrollen.

Generelt om stålkvalitet

For å være trygge på at alle materialer er gode nok i alle byggeprosjekter, benytter vi oss av et sertifiseringssystem for leverandører. Stålet i bru-kassen på Beitstadsundbrua er levert av Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd. Denne leverandørens materialsertifikater er CE-merket.

www.standard.no kan du lese mer om CE-merking. Vi siterer derfra:

«Hva betyr CE-merking?
CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt anses å oppfylle kravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene/forordningene.
CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet/forordningen anses å være oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres. Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.»

Om sporbarhet og stålkvalitet

Når stålet leveres fra fabrikk til verksted, i dette tilfellet SRBGs underentreprenør ZPMC, blir alle stålplatene merket med et såkalt batch-nummer, med tilhørende sertifikat. Når stålplatene deles i mindre biter for produksjon av stålkassen til brua, blir batch-nummeret overført fra morplata til alle plater. Dokumentasjonen viser hvilke elementer som stammer fra hvilken morplate. Dermed kan kvaliteten spores på alle elementer i stålkassen.


Kvalitetskontroll

Som byggherre har vi i Statens vegvesen engasjert Vitec AS for systematisk oppfølging av kvalitet ved produksjon av stålkassen. Denne kontrollen omfatter blant annet kontroll og oppfølging av:


• Sertifikater for materialer
• Merking av materialer
• Sveisekvalifisering
• Sveising av brukasse
• NDT (ikke-destruktiv testing) av sveising
• Entreprenørens egenkontroll og underlag for dokumentasjon
• Overflatebehandling
• Dokumentasjon fra entreprenør vedrørende brukassen

Vitec AS var representert ved ZPMCs verksted i Kina under produksjon av brukassen, og de følger opp sveisearbeider som utføres i Norge. Vitec AS kontrollerer både sammensveising av elementer før montering, sveising på brua etter at elementene er løftet på plass og endelig overflatebehandling.


Transport

For å legge til rette for transporten fra Kina til Norge, besluttet SRBG at stålkassen skulle produseres i tolv deler i Kina. Disse delene ble transportert med båt til Malm i Trøndelag og Norge, av tyske SAL Heavy Lift GMBH.

Ved ankomst til Malm ble de 12 delene løftet i land. De sveises sammen til seks elementer hos SRBGs underentreprenør Fosdalen Industrier AS på Tjuin. Disse seks elementene skal fraktes den siste etappen ut til brupilarene, og løftes på plass. Deretter sveises de sammen til en enhet.

Sveisekvalifisering

Alle som skal arbeide med sveising for Statens vegvesen må være kvalifisert til å gjøre arbeidet. Sveisekvalifisering planlegges, gjennomføres og dokumenteres i regi av SRBG, mens vi som byggherre har fagpersonell til stede på utvalgte tidspunkt i kvalifiseringsprosessen. Slik ser vi til at kvalifiseringsprosessen gjennomføres på en tilfredsstillende måte, selv om vi ikke bidrar med metodevalg eller veiledning i prosessen.  Alle leverandører og underentreprenører som skal utføre sveisearbeider på stålkassen er underlagt samme krav til kvalifisering.