Bygging av Beitstadsundbrua i Steinkjer og Verran kommune er en del av prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm. Statens vegvesen bygger prosjektet på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Tre entreprenører ønsker å bygge Beitstadsundbrua
Beitstadsundbrua blir ei tradisjonell stålkassebru med betongdekke i seks spenn. Brua blir 11 meter bred. Nordre ende av brua skal breddeutvides på grunn av venstresvingefelt og siktkrav knyttet til krysset mellom fv. 17 og fv. 720.

Entreprisen som ble lyst ut medio august omfatter bygging av den nye brua og inkluderer elektroarbeid, lysmaster, rekkverk og asfaltering.

De tre entreprenørene som leverte tilbud møtte fram under åpninga, som fant sted i Statens vegvesens lokaler på Byaenget i Steinkjer i dag kl. 13.00.

Her er oversikten over tilbydere og tilbudssum:

Tilbydere BeitstadsundbruaTilbydere Beitstadsundbrua


                       

Spent før dagens tilbudsåpning
Prosjektleder i Statens vegvesen Jo Bernt Brønstad legger ikke skjul på at han var spent før dagens tilbudsåpning. Prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm er delt inn i fem entrepriser, og tilbudene som kommer inn på hver entreprise har innvirkning på totalkostnaden for hele prosjektet.

- Det er alltid litt ekstra spenning knyttet til tilbudsåpninger. Bygging av Beitstadsundbrua er et omfattende prosjekt, og vi har lagt ned mye arbeid i tilbudsgrunnlaget. Vi er fornøyd med at tre entreprenører har gitt tilbud, men hadde forventet at enda flere meldte sin interesse, sier Brønstad.

Brønstad og hans prosjektorganisasjon skal nå vurdere tilbudene som har kommet inn. I tillegg til pris, er det spesielt viktig at kvalifikasjonskriteriene er oppfylt. Prosjektlederen sier at signering av kontrakt vil skje i november.

God planlegging, godt samarbeid og god fremdrift
Tidsmessig er prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm i rute, og det jobbes systematisk og godt i henhold til fremdriftsplanen. Prosjektet er som tidligere nevnt delt inn i fem entrepriser. Her er status på entreprisene:

1. Forberedende arbeid: I avslutningsfasen av denne kontrakten med Odd Einar Kne AS nå.
2. Ny fv. 17 Strømnes-Sprova, 5,4 km: Skanska Norge AS har satt opp rigg og er i oppstartsfasen av arbeidet.
3. Ny fv. 720 Strømnes-Malm, 5,7 km: Konkurransegrunnlaget er lyst ut. Tilbudsfrist: 7. november.
4. Ny fv. 17 Beitstadsundbrua: Tilbudsåpning i dag. Kontraktsignering i november.
5. Fv. 17 Dyrstad-Østvik: Prosjektering av veg gjennom Kvarvingdalen og opp mot Dyrstad annonseres i løpet av oktober. Dette er en del av reguleringsplanen, og planen skal behandles av kommunestyret i Steinkjer kommune sommeren 2018.