Når prosjektet Ny fylkesveg 17 og 720 Dyrstad – Sprova – Malm snart er på vei inn i siste fase, viser beregninger at prosjektet har spart enda mer enn de 80 millionene som tidligere er blitt signalisert. Disse pengene, mellom 130 og 150 millioner, skal brukes til å bygge nærmer fem kilometer ny veg på fylkesveg 17, forteller prosjektleder Jo Bernt Brønstad i en artikkel i Byggeindustrien/bygg.no.

- Vi traff markedet godt og vi fikk inn gode og riktige priser. Dette har resultert i at det nå ser ut til at vi kan frigjøre 130 – 180 millioner kroner som vi skal bruke til å bygge ende mer vei enn de 15 kilometrene som ligger i den opprinnelige bestillingen, sier han i artikkelen, samtidig som han konstaterer at det hele tiden har vært klart at eventuelle ledige midler fra prosjektet skal brukes på mer vegbygging.

Jo Bernt BrønstadJo Bernt Brønstad

Kontraktstrategi

Mye av årsaken til de store besparelsene er, mener Brønstad, at Statens vegvesen sammen med Trøndelag fylkeskommune i 2016 la en kontraktstrategi som har vist seg gunstig. Ved å dele opp prosjektet i flere kontrakter, ønsket de å oppnå bedre konkurranse og muligheter for både lokale, regionale og nasjonale aktører til å melde seg på i kampen om kontraktene.
-  Dette er et prosjekt som vi fint kunne lagt ut i markedet som en stor kontrakt, men da hadde vi ikke truffet det samme markedet og jeg tror heller ikke at vi hadde hentet ut de gevinstene som vi har gjort ved å dele prosjektet i flere kontrakter, sier Brønstad til bygg.no.

Skryt

I samme artikkel viderebringer Byggeindustrien/bygg.no skryt fra flere hold. MEF-sjef Julie Brodtkorp roser SVV for å ha truffet godt med kontraktene. Enda bedre smaker det nok at prosjektet trekkes frem i Stortingsmelding 22 (2018-2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» fra Nærings- og Fiskeridepartementet, som et eksempel på at oppdeling av store kontrakter kan gi bedre konkurranse og dermed besparelser.

Øk bevisstheten

Hvor viktig er det å velge riktig kontraktstrategi i et prosjekt? Vi henter inn en kommentar fra prosjektdirektør i Statens vegvesen region Midt, Ove Nesje.
- Riktig valg av kontraktstrategi er et viktig suksesskriterium i alle prosjekter, konstaterer han.
- Kontraktstrategi innbefatter blant annet oppdeling i entrepriser, entrepriseformer, tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav.

Ove NesjeOve Nesje

Suksess

- Det å dele prosjektet opp i flere entreprisekontrakter er et grep vi har hatt suksess med i flere store prosjekter, for eksempel Kvivsvegen, E6 Trondheim - Stjørdal og prosjektet ny fylkesveg 17 og 720, forteller prosjektdirektør Nesje.
- Det er viktig å forstå at alle prosjekter er unike og at det medfører ulik kontraktstrategi fra prosjekt til prosjekt. I noen prosjekter er det ikke naturlig å dele opp i flere kontrakter. I prosjektet E6 Trondheim – Melhus som nettopp er åpnet, ble det konkludert med at en oppdeling ville medføre grensesnitt mellom kontraktene som ville påføre byggherren stor risiko, poengterer han.
- Flere små kontrakter har den fordelen i noen prosjekter at det kan minimere risiko, og det kan gjøre at du når deler av markedet du ellers ikke ville nådd, utdyper han.
- I andre prosjekter kan en slik oppdeling medføre større ulemper enn fordeler, for eksempel ved at det vil medføre krevende koordineringsoppgaver.
- Hvor gode er vi i Statens vegvesen til å vurdere kontraktstrategier?
- Vi kan definitivt bli bedre, ofte er vi litt sent ute. Allerede i reguleringsfasen, når vi planlegger rigging og tilkomst bør vi ha en bevissthet rundt kontraktstrategier og entreprisestrategier, mener han.
- Med en godt forberedt kontraktstrategi bereder du grunnen for et godt prosjekt.