Statens vegvesens skisserer tre mulige tunnelforbindelser mellom Herøy/Dønna og fylkesveg 17 på Alstenøya. På grunn av havdybden vil samtlige tre måtte bli dypere enn det som finns av vegtunneler andre steder i verden. I tillegg vil undersjøisk tunnel under Alstenfjorden bli blant Norges aller lengste tunneler, og brattere enn det som er tillatt på nye riksvegtunneler.

Verdens dypeste

Statens vegvesen baserer seg på beregninger som er gjort tidligere av eksterne konsulenter. Disse viser at en tunnel mellom Dønna og Alstahaug, vil gå ned til 396 meter under havets overflate. Det er mer enn 100 meter lavere enn Eiksundtunnelen på Sunnmøre, som er 287 meter dyp. Men mens Eiksundtunnelen er 7,8 kilometer lang, vil en undersjøisk tunnel på Helgeland måtte bli mellom 11 og 13 kilometer lang.

Også de aktuelle traseene mellom Herøy og Alstahaug vil bli så dype at det settes verdensrekord dersom prosjektet blir realisert. En tunnel fra Nord-Herøy er beregnet å bli 299 meter dyp og 12 kilometer lang, mens en undersjøisk forbindelse fra Herøy via Austbø vil gå 284 meter dypt og bli 13 kilometer lang.

Nord-Norges dypeste tunnel i dag er Nordkapptunnelen, som er 6,9 kilometer lang og 212 meter dypere enn havoverflata.

Norges nest lengste

En tunnel under Alstenfjorden vil ikke bare bli verdens dypeste. Den kan også bli Norges nest lengste vegtunnel, bare slått av Lærdalstunnelen på 24,5 kilometer. Gudvangatunnelen er Norges nest lengst i dag, med sine 11,5 kilometer, men disse to tunnelene på Vestlandet befinner seg begge godt over havoverflata.

Sterk stigning

En annen utfordring med tunnelene som er skissert under Alstenfjorden, er stigningsgraden, som i de tidligere beregningene er satt til 8 prosent. I dag er 5 prosent den maksimale stigningsgraden som tillates på nye riksvegtunneler. Samferdselsdepartementet har til vurdering om det skal settes tilsvarende krav til tunneler på fylkesvegene, men dette er foreløpig ikke avklart.

Bratte tunneler vil uansett være utfordrende for tungbiler, som må bremse kontinuerlig når vegen er brattere enn 5 prosent.

Dersom stigningen skal reduseres til 5 prosent, vil de undersjøiske tunnelene måtte strekke seg minst 16 kilometer.

Risikovurdering

I forbindelse med konseptvalgutredningen vil Statens vegvesen gjennomføre en nærmere risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge hva slags tiltak som eventuelt er nødvendige dersom det skal bygges en tunnel under Alstenfjorden.

Blant sikkerhetstiltak som kan være aktuelle, er tilfluktsrom med friskluftflasker langs tunnelstrekningen.

Prosjektleder Jørn Sørvig sier det er for tidlig å si hvorvidt det er mulig å realisere tunnel under Alstenfjorden.

- Det som er viktig i vårt arbeid med konseptvalgutredningen, er at vi er sikre på at de konseptene vi foreslår er gjennomførbare, både teknisk og økonomisk og ut fra en akseptabel risiko.

Framdrift

Utfordringene rundt en mulig tunnel under Alstenfjorden er blant temaene som regionvegsjef Torbjørn Naimak presenterte for den politiske samrådingsgruppa for konseptvalgutredningen for fylkesveg 17 i Sandnessjøen torsdag 6. mars 2014. Samrådingsgruppa består av ordførerne i berørte kommuner, samt representanter for fylkesråd og regionråd.

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Nordland fylkeskommune å utrede framtidige transportløsninger for fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, samt forbindelsene til Vega, Herøy og Dønna. Forslag til hovedkonsepter skal etter planen legges fram i mai, mens hele konseptvalgutredningen skal være ferdig i løpet av 2014.