En viktig begrunnelse for at Nordland fylkeskommune har bedt Statens vegvesen om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for Helgeland, er ønsket om å korte reisetida mellom oljebasene i Brønnøysund og Sandnessjøen. Persontransporten ut til oljefeltene går via Brønnøysund, mens Sandnessjøen har forsyningsbasen.

I dag tar det minst tre timer å reise mellom byene, og det er to ferjestrekninger på denne delen av fylkesveg 17.

Mindre effektiv?

Den delte oljebasen på Helgeland framstår ikke like effektiv for oljeselskapene som konkurrenten lenger sør. Statens vegvesen vil derfor gjøre en grundigere vurdering av hva slags og hvor store ulemper det er med den delte løsningen.

Førsteamanuensis Jan-Oddvar Sørnes ved Handelshøgskolen i Bodø er engasjert til å lage delutredning, sammen med masterstudenter ved skolen. Utredningen skal intervjue ulike aktører for å kartlegge hvilke muligheter man ser ved nye transport- og vegløsninger og hva slags begrensninger det er ved de eksisterende kommunikasjonene langs fylkesveg 17. I tillegg skal utredningen oppsummere tidligere forskning og rapporter om næringsklynger og hvilken betydning de har for næringsutvikling i et område.

Kartlegger godsmengder

Styringsgruppa har også bestemt at det skal gjøres en godsstrømanalyse for å dokumentere godsmengden mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. I dag går en del av dette godset via fylkesveg 76,  Tosenvegen, blant annet på grunn av usikkerheten med om det er plass på ferja Tjøtta-Forvik.

De nye utredningene blir en del av Konseptvalgutredningen for fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, som Statens vegvesen lager på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. I mai skal de første hovedkonseptene presenteres, og utredningen legges fram for politisk behandling i 2015.