Under ideverkstedet i Brønnøysund i høst kom det fram forslag om å etablere et helt nytt ferjeleie på Nord-Dønna som kan betjene sambandene til Lovund og Træna, i stedet for eller i tillegg til ferjeleiet på Stokkvågen. Statens vegvesen besluttet derfor å vurdere dette alternativet.

Dårlig samfunnsøkonomi

Statens vegvesen har nå gjort en nærmere vurdering av saken, og konkluderer med at en slik omlegging ikke vil gi samfunnsøkonomisk nytte. I tillegg vil en flytting fra Stokkvågen til Nord-Dønna gjøre reisen fra Lovund til Mo i Rana lengre og dyrere. 

Styringsgruppa for konseptvalgutredningen har sluttet seg til utredernes vurderinger, og det blir dermed ikke foretatt noen nærmere analyse av alternativet med ferjekai på Nord-Dønna.

Dette går fram av et brev fra strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord til kommunene Dønna, Lurøy og Træna.

Raskere reise

Bakgrunnen for forslaget var å korte ned avstanden fra Lovund og Træna til E6 sørover. En ulempe med dette er at forbindelsen mellom øysamfunnene og Mo i Rana og Sandnesjøen ville bli svakere.

Åpningen av Toventunnelen til høsten fører til at avstanden mellom Sandnessjøen og Mosjøen kortes ned med 9 kilometer, mens avstanden mellom Sandnessjøen og Mo i Rana blir hele 30 kilometer kortere.

I tillegg har en utvidelse av ferjekapasiteten i vinter ført til Lovund har fått en bedre forbindelse enn tidligere med flere avganger og direkterute mellom Lovund og Stokkvågen med en seilingstid nede i 1 time og 30 minutter.

Beregnet reisetid

Beregningene som er foretatt av Statens vegvesen konkluderer med at trafikk til og fra Mo i Rana vil få et dårligere tilbud med økt reisetid på om lag en time på grunn av lengre overfartstid med ferja. I tillegg vil ventetida bli lengre som følge av færre ferjeavganger.

Beregningene baserer seg på at fisketransporten fra Lovund fordeler seg med om lag halvparten av transporten sørover og halvparten nordover via Mo i Rana og at persontransporten i all hovedsak går mot Mo.

Store investeringsbehov

I tillegg vil det være behov for relativt store investeringer dersom det skal etableres nytt ferjeleie på Nord-Dønna. Dagens veg (fylkesveg 186/809) fra Nordøyvågen til Hestad er for smal til at to større kjøretøy kan møtes. En utvidelse av vegen i bredden og bygging av et helt nytt ferjeleie er grovt beregnet å koste 500 millioner kroner.

En slik løsning kan imidlertid gi en årlig besparelse i ferjedriften på 15 millioner kroner. Dette er imidlertid ikke nok til at Statens vegvesen finner det riktig å arbeide videre med en slik løsning.