Det kom fram da regionvegsjef Torbjørn Naimak inviterte berørte ordførere og representanter for fylkesrådet til samrådingsmøte i Sandnessjøen 6. mars 2014. Her presenterte Statens vegvesen utredningsarbeidet hittil, og redegjorde for spesielle utfordringer. 

Samfunnsmål

For noen uker siden vedtok styringsgruppa for utredningsarbeidet følgende samfunnsmål, som vil være førende for de videre prioriteringene:

Aksen Brønnøy - Alstahaug med Herøy, Dønna og Vega og skal ha et transportsystem som gir gode forutsetninger for regional utvikling gjennom utvikling av eksisterende og ny næringsvirksomhet, økt attraktivitet for bosetting og bedre tilgang på kompetanse for privat og offentlig virksomhet.

•             Brønnøysund-Sandnessjøen skal ha en effektiv transportkorridor som knytter regionene godt sammen. 

•             Transportsystemet for Dønna/Herøy – Alstahaug skal knytte kommunene sammen slik at de inngår i en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med  øvrige nabokommuner og gir god tilgang til regionsentrenes servicetilbud.

•             Næringstransportene til og fra regionen skal effektiviseres gjennom enklere og raskere transportløsninger mot de nasjonale transportsystemene.

•             Transportsystemet skal knytte Vega bedre opp mot Brønnøysund

Politikerne som deltok i samrådingsmøtet gav uttrykk for at de mente at målene var dekkende for behovene i området, og sa seg fornøyde med utredningsarbeidet så langt.

Status for utredningene

Prosjektleder Jørn Sørvig orienterte om at behovene i området var kartlagt gjennom ideverksted og gjennom egne møter med representanter for meieri og landbruksnæringa, oljebasen, oppdrettsbedrifter og sykehus. I tillegg skal det gjøres en egen godsanalyse og en delutredning om oljebaser .

I samrådingsmøtet ble det bedt om en utfyllende utredning av behovene til reiselivsnæringa. Politikerne var også opptatt av å få tydeliggjort hvilken effekt ulike tiltak vil ha for framtidig næringsliv i regionen.

Utfordringer

Under samrådet ble det også redegjort for spesielle utfordringer i utredningsarbeidet. Statens vegvesen legger til grunn at det er teknologisk mulig å bygge flytebruer for å knytte Herøy/Dønna til Alstenøya, men at disse vil koste flere milliarder kroner.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak anslo i møtet at også prisen for undersjøiske tunneler vil være «milliarder i flertall». I tillegg kan en tunnel under Alstenfjorden bli verden dypeste og en av Norges lengste vegtunneler. Som en del av konseptvalgutredningen skal det nå gjøres grundigere tekniske, økonomiske og risikomessige beregninger av ulike bru- og tunnelalternativer.