Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 har Statens vegvesen på vegne av Nordland fylkeskommune i samarbeid med Bindal kommune, utarbeidet detaljregulering for fv. 17 Holm ferjeleie.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelser av oppstillingsområde, bedring av trafikkavviklingen, oppgradering av servicefunksjonene på ferjeleiet og tilrettelegging for null- eller lavutslippsferjer.

Det legges til rette for blant annet å kunne etablere følgende:

  • Inntil 100 oppstillingsplasser
  • Servicebygg
  • Parkering
  • Bussholdeplass
  • Nytt trafikkmønster
  • Løsning for myke trafikanter
  • Elektrifisering av fergesambandet
  • Uteoppholdsarealer og beplantning

Prosjektet er omtalt i Nordland fylkeskommunes økonomiplan 2018–21. Det er foreslått oppstart av byggeplan i slutten av økonomiplanperioden med 4 mill. kr. i 2021 og utførelse i neste økonomiplanperiode.

Fv. 17 Holm ferjeleie

Dagens ferjeleie (Foto: Ingrid Kokkonen)