Eidsvoll bru over jernbanen ved gamle Eidsvoll stasjon er i dårlig forfatning. Brua er fra 1923 og betjener en sidearm av fylkesveg 181 ned mot Øvre Romerike Tingrett (Tinghuset) og øvrig areal mellom Vorma og jernbanen, inklusive en småbåthavn. Brua brukes også av gående og syklende, bl.a. som adkomst til Eidsvoll sentrum via Eidsvoll Sundbru som nå er stengt for biltrafikk. Jernbaneanlegget sør før eksisterende bru er markert som «bevaring kulturmiljø» og hele jernbaneanlegget er generelt omtalt i kulturminnevernplanen.

Videre vedlikehold av eksisterende bru vurderes som lite hensiktsmessig da behovet for rehabiliterings- og oppgraderingstiltak er svært omfattende. Statens vegvesen har på oppdrag fra Akershus fylkeskommune derfor igangsatt planlegging av en ny bru i samme trasé som dagens. Prosjektet er prioritert med midler i handlingsprogram for Samferdsel i Akershus 2018-2021.

Kart over planavgrensning fv. 181 Eidsvoll bru

Planavgrensning - Eidsvoll bru over jernbanen ved gamle Eidsvoll stasjon. (Kartillustrasjon: Statens vegvesen)