Mange av innspillene dreide seg om bruas arkitektur og hvordan den skal tilpasses det eksisterende kulturmiljø rundt gamle Eidsvoll stasjon. 

Formålet med prosjektet er å erstatte dagens bru over jernbanen ved gamle Eidsvoll stasjon med en ny bru. Brua skal også tilrettelegges for gående og syklende.

Nå blir innspillene gjennomgått før Statens vegvesen skal utarbeide forslag til detaljreguleringsplan. Forslag til detaljreguleringsplan skal etter planen sendes Eidsvoll kommune ved årsskiftet 2018/2019. Når Eidsvoll kommune som planmyndighet har behandlet planen legges den ut til offentlig ettersyn.

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune startet Statens vegvesen våren 2018 arbeidet med forslag til detaljreguleringsplan. Fristen for å gi innspill til arbeidet var 26. april og 12. april ble det holdt et åpent informasjonsmøte.