Fylkesveg 199 Kirkevegen er innfartsveg mot Stange sentrum fra vest. Det er tidligere bygd gang- og sykkelveg på nordsiden av Kirkevegen fra Vestadvegen til Tingvoldkrysset i sentrum. Nå skal det etableres gang- og sykkelveg fra krysset med Såstadvegen til krysset med Vestadvegen. Strekningen er ca. 430 meter.

Målsetting for planforslaget:

  • En sammenhengende gang- og sykkelveg som vil gi bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter.
  • Etablering av tosidig bussholdeplass.
  • Anlegg av opphøyd gangfelt for kryssing av Kirkevegen ved Enerhaugen.

Reguleringsplan ble vedtatt i Stange kommunestyret 20.6.2019. Tar sikte på byggestart til våren 2020. Prosjektet finansieres som en del av Vegvesenets samlekontrakter.

Kart fv. 199 Kirkrvegen